Cirkev adventistov siedmeho dňa má svoju činnosť rozdelenú do rôznych oddelení, podľa oblastí záujmu a špecifík. Jedným z oddelení je aj oddelenie detskej sobotnej školy a škôlky. Detská sobotná škôlka zahŕňa deti predškolského veku a detská sobotná škola už zahŕňa deti školského veku, najmä od 6 – 15 rokov, čo je vek dieťaťa na základnej škole.

Biblia hovorí, že deti sú darom a požehnaním od Boha: „Hľa, Pánovým dedičným darom sú synovia a dcéry, jeho odmenou je plod lona…” (Ž 127,3-5). Ježiš povedal: „Nechajte dieťatká a nebráňte im prísť ku mne, lebo takých je nebeské kráľovstvo.“(Matúš 19,14).

Uvedomujeme si svoju zodpovednosť za výchovu, vedenie a pomoc deťom pri kráčaní ich cestou viery. Naším cieľom je napĺňať Ježišove slová a umožniť im, aby osobne spoznali Ježiša Krista, stali sa Jeho učeníkmi. Je to výzva Pána Ježiša, ktorú realizujeme prostredníctvom duchovných programov, aktivít, vzájomného spoločenstva, bohoslužby, evanjelizácie prispôsobených detskému vnímaniu a mysleniu.

Deti sa stretávajú a vyučujú biblickým témam podľa ich schopností a vývoja v triedach podľa veku (A,B,C), ktoré vytvára každý zbor podľa svojich možností. Stretávanie a vyučovanie prebieha počas sobôt, ktoré chápeme ako sväté Božie dni.

Deti vyučujú dospelí, alebo dospievajúci učitelia a učiteľky, ktoré sú pre svoju službu deťom volené daným zborom a každoročne vzdelávaní na dvoch školeniach, ktoré organizuje oddelenie detí Cirkvi adventistov s.d.

Stránky oddelenia Detskej sobotnej škôlky nájdete tu: http://dss.casd.sk/